for循环遍历数组:

// 定义数组
$arr[0] = 10;
$arr[1] = 50;
$arr[2] = 30;

// for循环遍历数组
for($i = 0,$count = count($arr); $i < $count; $i++)
{
    echo $arr[$i]."<br/>";
}

输出:

10
50
30


foreach循环遍历数组:

// 定义数组
$arr[0] = 10;
$arr[1] = 50;
$arr[2] = 30;

// foreach循环遍历数组
foreach($arr as &$item)
{
echo $item."<br/>";
}

输出:

10
50
30


for循环遍历数组:

// 定义数组
$arr[0] = 10;
$arr[1] = 50;
$arr[2] = 30;

// 冒泡排序
for($i = 0, $count = count($arr) ; $i < $count; $i++)
{
    for($j = 0, $time = $count - $i - 1; $j < $time; $j++)
    {
        if($arr[$j] > $arr[$j+1])
        {
            $temp = $arr[$j];
            $arr[$j] = $arr[$j+1];
            $arr[$j+1] = $temp;
        }
    }
}
// 输出排序后的结果
foreach($arr as $item)
{
    echo $item."<br/>";
}

输出:

10
30
50


数组的key/value:

// 数组的key value
$arr["广东"] = array("东莞","深圳");
$arr["广西"] = array("南宁","北海","桂林");
print_r($arr); // 普通打印数组
var_dump($arr); //  打印数组,包括数据类型

输出:

print_r()函数的输出

Array ( [广东] => Array ( [0] => 东莞 [1] => 深圳 ) [广西] => Array ( [0] => 南宁 [1] => 北海 [2] => 桂林 ) )

var_dump()函数的输出
  '广东' => 
    array (size=2)
      0 => string '东莞' (length=6)
      1 => string '深圳' (length=6)
  '广西' => 
    array (size=3)
      0 => string '南宁' (length=6)
      1 => string '北海' (length=6)
      2 => string '桂林' (length=6)


根据逗号切割成数组:

$str = "广西,北京,上海";
$split = explode(",", $str);
print_r($split);

输出:

Array ( [0] => 广西 [1] => 北京 [2] => 上海 )

你可能感兴趣的文章